Każdego roku na świecie 15 mln dzieci rodzi się przedwcześnie. Wcześniakiem jest jedno na dziesięcioro narodzonych dzieci. 17 listopada obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Wcześniaka. Jedną z jego tradycji jest podświetlenie charakterystycznych budynków na kolor fioletowy- kolor wcześniaków.
Z wielką radością mamy zaszczyt poinformować, że podczas uroczystej sesji Rady Miasta zwołanej w dniu 16 października 2018 roku r w Operze Śląskiej w Bytomiu Pani profesor dr hab. n. med. Anita Olejek Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, a zarazem światowej sławy specjalistka w zakresie ginekologii, położnictwa i endokrynologii, jako pierwsza kobieta otrzymała tytuł: Honorowego Obywatela Miasta Bytomia.
Już po raz piąty 24 maja 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bytomiu Szpital Specjalistyczny nr 2 zorganizował Konferencję poświęconą promowaniu prozdrowotnych zachowań. W programie konferencji z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” ”Apetyt na życie” szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę raka piersi.
Senat Politechniki Śląskiej nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. dr h.c Aleksandrowi Sieroniowi - wybitnemu uczonemu o rzadkich umiejętnościach łączenia i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
15 stycznia br. w Oddziale Noworodków Bl. 5A odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia. Sprzęt wesprze funkcjonowanie Oddziału Noworodków Bl. 5A, w którym prowadzona jest intensywna terapia noworodka, w tym wcześniaków. Oddział ten może się poszczycić dużą przeżywalnością dzieci przedwcześnie urodzonych dzięki wieloletniemu doświadczeniu personelu medycznego oraz specjalistycznej aparaturze.
Drukuj
Gosia

 

konf

PROGRAM KONFERENCJI 23 MAJ 2019

PROGRAM KONFERENCJI 23 MAJ 2019 POPRAWIONY PROGRAM 2

 

W dniu 28 marca 2019 r. w naszym Szpitalu z inicjatywy Pani Poseł Barbary Dziuk przy wsparciu Pani Marszałek Izabeli Domogała odbył się finał akcji "Wolonariusze Tauronu uwalniają MEGA-MOC". Poczuliśmy moc energii, moc dobrych emocji oraz gesty wrażliwości ludzkiej. Dziękujemy jeszcze raz za organizację akcji na terenie naszego szpitala, wymalowanie korytarza oddziału położnictwa i pomoc w stworzeniu przyjaznej atmosfery dla naszych pacjentek.

 

 ALEKSANDRA KAWCZYK-KRUPKA PROFESOREM BELWEDERSKIM!

krawczyk krupka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 5 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora pracownikowi naszego Szpitala dr hab. n. med. Aleksandrze Kawczyk-Krupce. 

Tytuł Profesora jest najwyższym stopniem naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez Prezydenta na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie Rada Doskonałości Naukowej) osobie, która wcześniej uzyskała stopień naukowy doktora
habilitowanego, a przez to stała się samodzielnym pracownikiem nauki oraz ma wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Profesor dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka ukończyła studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uzyskując Dyplom Lekarza z Wyróżnieniem. W 1993 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiej Akademii Medycznej, a obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, podjęła pracę w naszym Szpitalu, w którym szkoliła się zdobywając kolejne stopnie naukowe i specjalizacje lekarskie oraz doskonaląc swe umiejętności lekarskie,
naukowe i dydaktyczne w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, pod kierunkiem Profesorów: Jerzego Żmudzińskiego, Aleksandra Sieronia i Grzegorza Cieślara.

Talent, ambicja, pracowitość, konsekwencja, samodzielność, obowiązkowość, a jednocześnie etyka zawodowa oraz życzliwy stosunek do pacjentów i kolegów, to główne cechy osobowe prof. A. Kawczyk-Krupki, dzięki którym jej niełatwa droga naukowa została zwieńczona uzyskaniem tytułu profesora nauk medycznych. Prof. A. Kawczyk-Krupka początkowo pracowała jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta, następnie awansowała na stanowisko adiunkta, a od 2013 roku pełni funkcję adiunkta prowadzącego Oddział Angiologiczno- Diabetologiczny oraz funkcję zastępcy kierownika Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej, działającego przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012 roku. Równolegle doskonaliła swe umiejętności i wiedzę zawodową uzyskując kolejne specjalizacje lekarskie w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chorób naczyń oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Pani Profesor w codziennej praktyce lekarskiej w naszym szpitalu prowadzi jeden z oddziałów w Klinice, wykonuje zabiegi diagnostyki i terapii fotodynamicznej w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Laserowej, a także wykonuje badania ultrasonograficzne, dopplerowskie, kapilaroskopowe oraz konsultuje pacjentów Oddziałów Ginekologii, Chirurgii i Pediatrii. Ponadto jest koordynatorem procesu komputeryzacji Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu i członkiem zespołu ds. utworzenia międzyszpitalnej sieci teleinformatycznej służącej przesyłaniu wyników badań obrazowych.

Prof. A. Kawczyk-Krupka jest autorką 277 prac naukowych, o łącznym współczynniku oddziaływania „Impact factor” IF = 62.391 i punktacji Komitetu Badań Naukowych (KBN) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) KBN/MNiSW = 1160.0. Jest autorką 6 książek, w tym jednej zagranicznej oraz 15 rozdziałów w książkach polskich i 1 w książce zagranicznej. Wygłosiła 71 referatów na zjazdach zagranicznych oraz jest autorką 49 polskich streszczeń zjazdowych. Aż 55 Jej prac było cytowanych łącznie przez autorów 432 artykułów naukowych, a wartość Indeksu Hirscha dla jej publikacji wynosi 11. Prof. A. Kawczyk-Krupka doskonaliła i nadal doskonali swój warsztat zawodowy na licznych szkoleniach, kursach i stażach w ośrodkach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie (jako laureatka głównej nagrody za działalność naukową w Konkursie Młodych Naukowców w 1999 roku), w ośrodku medycyny laserowej Laserklinik; Klinikum Neukölln w Berlinie, Instytucie Onkologii w Aviano, Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Salzburgu w ramach programu wymiany międzynarodowej pracowników naukowych Erasmus jako „Visiting Researcher” oraz na Uniwersytecie Chińskim w Hong-Kongu, gdzie została zaproszona w 2017 r. jako „Inviting Researcher and Professor” do wygłoszenia cyklu wykładów. Tematyka badań naukowych prof. A.Kawczyk-Krupki konsekwentnie koncentruje się na badaniach klinicznych i podstawowych z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej, medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia, w tym miażdżycy naczyń obwodowych, ran przewlekłych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń mikrokrążenia. Jednym z nadrzędnych i najważniejszych celów pracy naukowej prof. A. Kawczyk-Krupki są badania nad wykorzystaniem diagnostyki (PDD) i terapii fotodynamicznej (PDT) we wczesnym rozpoznawaniu oraz leczeniu stanów przednowotworowych i nowotworów. W tym zakresie Pani Profesor, będąc liderem w krajowym środowisku naukowym oraz liczącym się badaczem na forum międzynarodowym, od lat prowadzi zarówno badania kliniczne, jak i badania eksperymentalne na liniach komórek nowotworowych, mające na celu poznanie mechanizmów leczniczego działania terapii fotodynamicznej.

Prof. A. Kawczyk-Krupka publikowała prace naukowe głównie w liczących się czasopismach o zasięgu międzynarodowowym: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Electromagnetic Biology and Medicine (poprzednio: Elektro- and Magnetobiology), Optica Applicata, Journal of Oral Pathology and Medicine, Oncology Reports, Medical Physics, Thyroid, Contemporary Oncology, Onco Targets and Therapy oraz Medical Science Monitor, a także krajowym: Balneologia Polska, Acta Bio-Optica et Informatica Medica – Inżynieria Biomedyczna, Dermatologia Polska, Urologia Polska, Wiadomości Lekarskie, Polski Merkuriusz Lekarski, Przegląd Flebologiczny, Problemy Medycyny Rodzinnej oraz Annales Academiae Medicae Silesiensis. W latach 1998-2019 prof. A. Kawczyk-Krupka była kierownikiem 6 oraz współwykonawcą 25 tematów badawczych prowadzonych w ramach prac statutowych i własnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także wykonawcą grantów naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego oraz Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki i Instytutem Elektroniki Politechniki Śląskiej.


Prof A. Kawczyk-Krupka od wielu lat prowadzi międzynarodową współpracę naukową z Newnham College, University of Cambridge, UK, Division of Urogynecology Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA, Department of Molecular Biology, University of Salzburg oraz School of Chinese Medicine, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong. W ramach zatrudnienia w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie ŚUM) prof. A. Kawczyk-Krupka prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu chorób wewnętrznych, chorób nowotworowych i schorzeń wieku podeszłego oraz zajęcia fakultatywne dla studentów wyższych lat studiów kierunku lekarskiego, lekarskodentystycznego oraz kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. Prowadzi także wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu propedeutyki i zagadnień szczegółowych medycyny chorób wewnętrznych oraz medycyny fizykalnej dla studentów kierunku Fizyka Medyczna Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a ponadto prowadziła zajęcia dla studentów kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach i studentów kierunku Dietetyka Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prof. A. Kawczyk-Krupka jest promotorem 3 zakończonych i 3 otwartych przewodów doktorskich oraz wielokrotnie recenzowała prace doktorskie i habilitacyjne.


Jest egzaminatorem studentów z zakresu chorób wewnętrznych, promotorem prac licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz kierownikiem specjalizacji lekarskich z zakresu chorób wewnętrznych, chorób naczyń oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Ponadto jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie angiologii przy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji lekarzy oraz przygotowywania egzaminów w formie testowej i ustnej z zakresu chorób naczyń.

Prof. A. Kawczyk-Krupka prowadzi bardzo aktywną działalność organizacyjną w macierzystej Uczelni, uczestnicząc w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, a także w międzynarodowych i krajowych Towarzystwach
Naukowych. W 2014 r. została wybrana Sekretarzem Generalnym Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (European Platform for Photodynamic Medicine – EPPM) będącej jednąz najbardziej liczących się w świecie organizacji naukowych zajmujących się zagadnieniami medycyny fotodynamicznej. Pełniła również funkcję skarbnika i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia PTA, a ponadto była wiceprzewodniczącym oraz członkiem Komitetów Organizacyjnych i Naukowych wielu Zjazdów i Konferencji Naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.


Prof. A. Kawczyk-Krupka wielokrotnie uczestniczyła w popularnonaukowych programach telewizyjnych i radiowych o tematyce medycznej, głównie związanej z zastosowaniem metod fotodynamicznych we wczesnej diagnostyce i terapii fotodynamicznej oraz metod fizykalnych w leczeniu schorzeń naczyń (TVP, Telewizja Katowice, Telewizja Silesia, Radio Katowice, Radio Piekary).

Prof. A. Kawczyk-Krupka była wielokrotnie wyróżniana – otrzymała m.in.: nagrody za prezentacje na międzynarodowych zjazdach naukowych, Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia oraz liczne Nagrody J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za szczególne osiągnięcia w działalności  naukowej oraz dydaktycznej. Siłę do trudnej pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej prof. A. Kawczyk-Krupka czerpie głównie z chwil wolnych spędzonych z rodziną i przyjaciółmi orazrealizując swoje życiowe pasje, którymi są: prowadzenie domu, podróże, muzyka, przygody kulinarne oraz aktywność sportowa (tenis, narciarstwo, biegi).

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar,
Kierownik Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej
Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Bytomiu

Prof. dr hab. n. med.
dr h.c. multi Aleksander Sieroń
Konsultant Krajowy
w dziedzinie angiologii

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Aleksandrze Kawczyk-Krupce tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie
medycyny oraz wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych
naukowców.
W imieniu Dyrekcji i pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu składamy
najserdeczniejsze gratulacje naszej Pani Profesor oraz życzymy dalszych sukcesów
w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Kornelia Cieśla
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

ZASZCZYTNE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
DLA NASZYCH PROFESORÓW I DOCENTA

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek oraz Docent dr hab. n. med. Jacek Zamłyński zostali wyróżnieni prestiżowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienia te od 27 lat przyznaje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
„Laury” stanowią podziękowanie dla wybitnych osobowości i instytucji ze świata nauki, biznesu, gospodarki i polityki, które poprzez swoją działalność są liderami nie tylko w kraju, ale także w Europie i w świecie. Osoby te są niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach. Tegoroczna Gala odbyła się 19 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek – Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymała Platynowy Laur w kategorii „Medycyna i inżynieria biomedyczna”. Wyróżnienie przyznane zostało za wprowadzenie wielu nowych technik i nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu schorzeń ginekologicznych, a także za wprowadzenie w 2005 r. innowacyjnej metody operacyjnej
przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu. 

Dotychczas bytomska klinika wykonała ponad sto takich operacji i jest jedynym w Polsce i wiodącym w Europie ośrodkiem terapii tej wady rozwojowej płodu. Kapituła doceniła także istotny wpływ w budowę nowoczesnego Centrum Terapii Płodu na terenie szpitala, a także działalność naukowo-badawczą. Profesor Anita Olejek jest autorem i współautorem łącznie 502 publikacji
naukowych. Prowadzi wiele badań m.in. na temat stosowania metod biologii molekularnej w diagnostyce i prognozowaniu w onkologii ginekologicznej, diagnostyki w ciąży, zmniejszenia śmiertelności w perinatologii, technik korekcji wad rozwojowych płodu w okresie ciąży. Pani Profesor jest również Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek – Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie „Medycyna i inżynieria biomedyczna”. Nagroda przyznana została za: godne reprezentowanie Polski w międzynarodowych organizacjach medycznych oraz owocną współpracę z zagranicznymi ośrodkami medycznymi. Prof. Agata Stanek jest członkiem Zarządu Głównego m. in. Vascular Independent Research and Education European Organisation (VAS), European Union Medical Specialization (UEMS) Board of Division of Angiology/Vascular Medicine, European Society for Vascular Medicine. Doceniono również wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną Profesor Agaty Stanek, w której chętnie dzieli się swym bogatym doświadczeniem z innymi oraz wprowadzenie nowoczesnych technik, w tym między innymi opracowanie procedur krioterapii ogólnoustrojowej. Profesor Agata Stanek jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w liczących się czasopismach z Listy Filadelfijskiej m.in. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Mediators of Inflammation, Biomed Research International, a także monografii i rozdziałów książkowych dotyczących schorzeń naczyń oraz medycyny fizykalnej, a zwłaszcza
temperatur kriogenicznych. Laureatem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie „Medycyna i inżynieria biomedyczna” został również Docent dr hab. n. med. Jacek Zamłyński – adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach. Zaszczytne wyróżnienie przyznane zostało za sprawowanie profesjonalnej opieki nad kobietą ciężarną, pozwalającej zapobiec groźbom wystąpienia powikłań, zarówno u matki, jak i płodu. Kapituła nagrody doceniła też współautorstwo sposobu realizacji procedury prenatalnego (wewnątrzmacicznego) zamknięcia płodowej przepukliny oponowo-rdzeniowej metodą otwartej chirurgii płodu, a także przeprowadzenie ponad 80 operacji prenatalnych, które poza zespołem z dr. hab. n. med. Jackiem Zamłyńskim, wykonuje się jedynie w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Laur to też nagroda za wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegów amnioifuzji, amnioredukcji oraz wewnątrzmacicznej transfuzji uzupełniającej płodów z konfliktem serologicznym, a także za wykonanie pierwszej w Polsce operacji założenia zastawki komorowo-owodniowej u płodu z izolowanym wodogłowiem metodą otwartej chirurgii wewnątrzmacicznej. Dr. hab. n. med. Jacek Zamłyński posiada też duży dorobek naukowy, obejmujący 219 publikacji,
głównie z zakresu perinatologii, w tym 20 opracowań związanych z prenatalną operacją naprawy przepukliny oponowo- rdzeniowej. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie perinatologii.
Laury Umiejętności i Kompetencji wręczane są osobom, które osiągnęły sukces w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Przewodniczący Kapituły, Honorowy Prezes RIG w Katowicach, Tadeusz Donocik zaznaczył, że Laury otrzymują autorytety – ludzie sukcesu w różnych dziedzinach i osoby poszukujące dialogu. Nagrody po raz pierwszy przyznane zostały
w 1992 roku. W tym roku wyróżnienia otrzymało 87 wybitnych osób oraz wyróżniających się organizacji. Dodajmy, że najwyższe odznaczenie – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
otrzymał w tym roku prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tegoroczni laureaci dołączyli do grona postaci, których tytaniczna praca i postawa życiowa zaowocowały wielkimi dokonaniami w skali regionu, kraju, Europy i świata. Serdecznie gratulujemy!

 

 Zasłużona profesura

kasieron

W październiku br. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Karolinie Sieroń, zatrudnionej w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej naszego Szpitala, tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń była związana naukowo z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, posadowioną na bazie Szpitala Specjalistycznego nr 2, już w czasie studiów jako członek Koła Naukowego przy tej Katedrze. Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu SUM jako asystent, a po doktoracie uzyskanym pod promotorstwem prof. Jerzego Żmudzińskiego uzyskała etat adiunkta. W tym Oddziale stworzyła jedną z nielicznych w Polsce Pracowni Endoskopii Kapsułkowej. Po uzyskaniu samodzielności naukowej i specjalizacji z gastroenterologii, powierzono jej kierowanie pododdziałem internistyczno-gastrologicznym, jak również koordynację Pracowni Ultrasonograficznej.

Jej grantowa współpraca międzyuczelniana z Politechniką Śląską zaowocowała rozprawą habilitacyjną pt. „Wpływ wybranych pól elektromagnetycznych na przebieg procesów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych w przewodzie pokarmowym szczurów”, w której praktycznie udowodniła brak negatywnego oddziaływania telefonii komórkowej na zwierzęta doświadczalne. W 2013 roku, po przejściu na Wydział Nauk o Zdrowiu SUM stworzyła od podstaw Zakład Medycyny Fizykalnej w Katedrze Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którym kieruje do chwili obecnej. Na Wydziale prowadzi zajęcia ze studentami fizjoterapii z zakresu medycyny fizykalnej oraz farmakologii, które częściowo realizowane są w naszym Szpitalu w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej.

Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, a aktualnie jest w trakcie specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej. Jej zainteresowania sportowe (jest znakomitym jeźdźcem) skierowały Ją też na ścieżkę medycyny sportowej i od 2006 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportów przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Co ważne z lekarskiego punktu widzenia, w 2016 roku po odpowiednim przeszkoleniu uzyskała prawo opiniowania jako biegły sądowy.

Prof. Karolina Sieroń jest zapraszana do recenzowania prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających Impact Factor. Była promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich oraz została wybrana recenzentem 13 przewodów doktorskich oraz 2 postępowań habilitacyjnych. Profesor Karolina Sieroń odbyła liczne staże i pobyty naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych, m.in. w: Heidelbergu, Londynie, Bournemouth, Bilbao, Kairze i Ostrawie.

Celem usprawnienia dydaktyki i lepszego kontaktu ze studentami zainicjowała napisanie i wydanie przy jej współautorstwie i pod jej redakcją trzech skryptów Wydawnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Za działalność dydaktyczną i naukową została dziesięciokrotnie uhonorowana Nagrodą Rektora SUM. Ponadto jest posiadaczem Nagrody Naukowej Ministra Zdrowia.

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na wiedzę dotyczącą dopalaczy i używek prowadzi z tego zakresu cieszące się ogromnym zainteresowaniem bezpłatne wykłady. Zapraszana jest także do spotkań szkolnych, w trakcie których przedstawia niezbędną wiedzę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy.

Prof. Karolina Sieroń była założycielem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej, którego została wybrana Prezesem. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii. Była członkiem Komitetów Naukowych i Organizacyjnych licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Działalność naukowa prof. Karoliny Sieroń skupia się na ocenie przydatności klinicznej endoskopii klasycznej i autofluorescencyjnej przewodu pokarmowego, diagnostyce i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworowych, a także na badaniach klinicznych i doświadczalnych oceniających przydatność terapeutyczną oddziaływania pól elektromagnetycznych, światła i temperatur kriogenicznych w wybranych jednostkach chorobowych. Jako lekarz zajmujący się badaniami sportowców, prowadzi również badania u zawodników trenujących sztuki walki, takie jak: judo czy tajski boks. Sama aktywnie trenuje kick-boxing.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób

Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny

Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego

nr 2 w Bytomiu

Nominacja profesorska dla pracownika Szpitala

stanek

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Agacie Stanek tytuł naukowy profesora nauk medycznych.


Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, w którym kieruje odcinkiem angiologiczno-kardiologicznym.


Prof. Agata Stanek pracuje w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu od 1998 roku. To tutaj właśnie Pani Profesor zdobywała kolejne specjalizacje, stopnie i tytuły naukowe. W roku 2000 uzyskała I stopień, a w roku 2004 II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w 2007 specjalizację z angiologii. Następnie w 2016 rok uzyskała specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdała jako jedna z nielicznych w Polsce Europejski egzamin w dziedzinie angiologii. Pomimo, że pracowała na etacie szpitalnym, od początku aktywnie włączyła się w pracę naukową. W roku 2003 wygrała grant promotorski KBN w drodze konkursu krajowego, czego konsekwencją była obrona w roku 2004 rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na status antyoksydacyjny u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”. Dnia 17.05.2012, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej w różnych typach kriokomór na homeostazę organizmu osób zdrowych i pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.


Prof. Agata Stanek w Śląskim Uniwersytecie Medycznym pełni funkcje koordynatora współpracy w dziedzinie angiologii/ medycyny naczyniowej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Research Center on Vascular Diseases and Angiology Unit - University of Milan (od 2014), członka Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest również członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych ds. przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP), członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych w dziedzinie angiologii, członkiem Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.


Efektem wspólpracy zagranicznej Prof. Agaty Stanek z Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan - L. Sacco Hospital, Mediolan i Vascular Independent Research and Education European Organisation jest organizacja w Polsce w latach 2014-2018 już pięciu edycji Europejskich Dni Naczyniowych pod hasłem przewodnim „No more vascular amputation - nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych”, mających na celu zmniejszenie amputacji kończyn dolnych w Polsce, która jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej.
Prof. Stanek odbyła szereg staży zagranicznych m.in. w Mediolanie, Budapeszcie, Pommelsbrunn-Hohenstadt. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Docenieniem działalności Prof. Agaty Stanek w dziedzinie angiologii jest Jej powołanie na konsultanta województwa śląskiego w roku 2015.

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Agacie Stanek

oraz dr hab. n. med. Karolinie Sieroń

tytuły naukowe profesora nauk medycznych.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego

w dziedzinie medycyny oraz wieloletniej pracy w zakresie kształcenia

studentów i młodych naukowców.

W imieniu Dyrekcji i pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

składamy najserdeczniejsze gratulacje naszym Paniom Profesor oraz

życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Kornelia Cieśla

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

W sposób konsekwentny przez praktycznie cały okres działalności naukowej, zapoczątkowany wygranym grantem KBN Prof. Agata Stanek zajmuje się zwłaszcza wpływem temperatur kriogenicznych na organizm człowieka, będąc z tego zakresu uznanym międzynarodowym autorytetem. Dowodem uznania na tym polu jest zapraszanie Jej na międzynarodowe kongresy i sympozja jako „zaproszonego wykładowcy” m.in. do Korei Południowej i Szwajcarii. Prof. Stanek stworzyła Polskie Towarzystwo Krioterapii, a docenieniem doświadczenia Pani Profesor w tej dziedzinie jest wybranie Jej na Prezesa PTKrio, a także zaproszenie do Rady Naukowej International Institute of Refriger. Działalność naukowa Pani Profesor Stanek dotyczy także adaptacji postępów diagnostycznych i terapeutycznych medycyny fizykalnej w medycynie klinicznej: wykazania przydatności terapeutycznej wolnozmiennych pól magnetycznych, światła spolaryzowanego, laserobarii w angiologii; termografii w ocenie wydolności sportowców, gojenia owrzodzeń, diagnostyce przewlekłej choroby żylnej oraz zmian skórnych; przydatności diagnostyki autofluorescencyjnej w diagnostyce zmian przed i nowotworowych przewodu pokarmowego.


Prof. Agata Stanek jest lauratką konkursu „PRACA ROKU – EDYCJA 2005” czasopisma „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”; dwunastu nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w zakresie działalności naukowej, osiągnięć dydaktycznych i działalności organizacyjnej. Prof. Stanek jest także laureatką „Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Szkarłatnego Serca” Oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, „Batorynki 2014” Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Gratuluję i życzę Pani Profesor dalszych sukcesów.

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi. Aleksander Sieroń.

 Szanowni Pacjenci !!!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.02.2019 r. Centralny Punkt Pobrań będzie czynny w soboty od godziny 7:00 do godziny 11:00.

Akcja Święty Mikołaj 2018

 

 Kolejny rok - kolejna akcja! Już po raz kolejny wolontariuszki Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości działającej na rzecz walki z rakiem szyjki macicy i rakiem jajnika odwiedziły nasz Szpital oddział ginekologii onkologicznej. Kobiety przebywające na oddziale ginekologii onkologicznej, potrzebują wsparcia jak nigdy dotąd. Edukacja jest kluczowym zakresem działań organizacji zwiększając świadomość kobiet na temat raka szyjki macicy i raka jajnika  w tym czasie Kwiat Kobiecości niesie kobietom, coś równie ważnego - nadzieję, radość, chwilę zapomnienia, tuląc i rozdając mikołajkowe prezenty. Wystarczy, że nowotwór odebrał im naprawdę dużo.

Grudzień to wyjątkowy czas, w którym oprócz troski o codzienne sprawy, jest potrzeba niesienia pomocy, ciepła i radości nie tylko najbliższym osobom. Jest to szczególna data i wyjątkowy czas - symbol radości, przyjaźni, bliskości i ciepła. W tym dniu na oddziale nie brakowało wzruszeń, oraz emocji. Za co z serca bardzo DZIĘKUJEMY !

 

01pismo

dw1

Galeria zdjęć z wydarzenia

 

 

 

 

Urodzeni w 100 lecie Niepodleglej plakat

 

 

Obchody Światowego Dnia Wcześniaka

 

  Każdego roku na świecie 15 mln dzieci rodzi się przedwcześnie. Wcześniakiem jest jedno na dziesięcioro narodzonych dzieci. 17 listopada obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Wcześniaka. Jedną z jego tradycji jest podświetlenie charakterystycznych budynków na kolor fioletowy- kolor wcześniaków.

  Światowy Dzień Wcześniaka to ważny dzień dla lekarzy neonatologów ,pielęgniarek neonatologicznych, dzieci i ich rodziców. To także doskonała okazja by podnieś świadomość społeczną na temat dzieci urodzonych przed planowanym terminem.

Wcześniactwo pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne w wielu obszarach.

Dzieci nieprzygotowane do przyjścia na świat borykają się z licznymi powikłaniami od okulistycznych począwszy poprzez neurologiczne aż po poważną niepełnosprawność ruchową i intelektualną. Właściwa opieka w pierwszych tygodniach po urodzeniu pozwala maksymalnie ograniczyć komplikacje.

Dla rodziców wcześniejsze zakończenie ciąży jest nie tylko zaskoczeniem,ale i ogromnym wyzwaniem. Rodzice przerażeni nową sytuacją nie do końca rozumieją,co się dzieje z ich dzieckiem. Konieczność leczenia dziecka po urodzeniu na oddziale intensywnej terapii nasila jeszcze bardziej ich lęk o jego życie.Każdy rodzic z radością i przejęciem oczekuje chwil narodzin swojego dziecka.Zastanawia się ,jaki będzie upragniony maluszek i wyobraża sobie pierwsze z nim spotkanie. Czeka z niecierpliwością ,kiedy będzie mógł wziąć je w ramiona. Ten wymarzony, idealny czas zostaje im "odebrany" w sytuacji przedwczesnego porodu.

16 listopada 2018 r. w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Centrum Perinatologii będziemy uroczyście obchodzić VII Bytomski Dzień Wcześniaka.

  Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim przeżyciem jest przyjście na świat wcześniaka, ile pojawia się pytań, wątpliwości i obaw, że problem dzieci przedwcześnie urodzonych dotyka kilku sfer życia - społecznej, medycznej, psychologicznej, socjoekonomicznej, pociągając za sobą ogromne koszty.

O problemach wcześniaków będą rozmawiali lekarze,ekonomiści i rodzice oraz samorządowcy.

Będzie można posłuchać muzyki w wykonaniu dzieci, a także podziwiać wystawę zdjęć "Wcześniak".

W tym roku naszą akcję wspierać będzie Opera Śląska i Urząd Miasta w Bytomiu.

!cid part1 50026A20 F60DA55D@szpital2 bytom

Profesor Anita Olejek Honorowym Obywatelem Miasta Bytomia

 

Z wielką radością mamy zaszczyt poinformować, że podczas uroczystej  sesji Rady Miasta zwołanej w dniu 16 października 2018 roku r w Operze Śląskiej w Bytomiu Pani profesor dr hab. n. med. Anita Olejek Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, a zarazem światowej sławy specjalistka w zakresie ginekologii, położnictwa i endokrynologii, jako pierwsza kobieta otrzymała tytuł:

Honorowego Obywatela Miasta Bytomia.

Profesor Anita Olejek jest wojewódzkim konsultantem ds. położnictwa i ginekologii. Stoi na czele Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Dla Pani profesor pojęcie "bariera nie do przekroczenia" nie istnieje. To ona stworzyła unikalny ośrodek terapii płodu w zakresie operacji wewnątrzmacicznych przepukliny oponowo-rdzeniowej. Są one wykonywane w naszym Szpitalu od 2005 r., Bytomski szpital był wówczas jedynym ośrodkiem w Europie wykonującym tego typu zabiegi. W tym zakresie zespół prof. Olejek współpracuje z klinikami ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Niemiec. Niemniej to nie jedyna działalność wykonywana na unikatową skalę w kraju. Warto wspomnieć tu także o Poradni Leczenia Schorzeń Sromu, która świadczy usługi dla pacjentek z całej Polski.

Profesor Anita Olejek jest autorem lub współautorem ponad 500 publikacji naukowych, była członkiem Komitetów Naukowych blisko setki zjazdów i konferencji naukowych, jest także przewodniczącą zespołów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego. 

„Zawsze wierzyłam, że najlepszą receptą na sukces jest po prostu ciężka praca Dlatego od czasu uzyskania dyplomu lekarza w 1985 roku wciąż staram się doskonalić swoje rzemiosło, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Takie podejście wymaga ciągłej mobilizacji i gotowości do pokonywania trudności i przekraczania barier”

Jak się jednak okazuje, pracę i rodzinę udaje się pani profesor połączyć z ambicjami naukowymi. Prof. Anita Olejek uczestniczy w licznych międzynarodowych, krajowych i regionalnych zespołach w zakresie rozwoju medycyny i programowania ochrony zdrowia. Jest także członkiem władz krajowych i regionalnych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, jak również laureatką następujących tytułów i wyróżnień: Lekarz Przyjacielem Kobiety, nadany przez miesięcznik „Twój Styl”; medal 50-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; tytuł Konsyliarz Roku magazynu lekarskiego ”Konsyliarz”; Medal 750-lecia Bytomia i Medal Miasta Bytomia. Została wybrana do grona 50 najbardziej wpływowych kobiet woj. śląskiego przez redakcję "Dziennika Zachodniego", a niedawno wręczono jej Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W tym ważnym dniu składam Pani Profesor w imieniu własnym oraz pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wyrazy uznania i wdzięczności i mam nadzieję, że to wyróżnienie, które za Pani przyczyną spotyka dziś nasz Szpital, stanowi również dla Pani powód do satysfakcji i dumy, a wartości, którymi daje Pani świadectwo pozostaną dla kolejnych pokoleń niepodważalnymi wzorami.

                                                        Z wyrazami szacunku i uznania

                                Kornelia Cieśla

                       Dyrektor

                                                                        Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

 

  

 Pracownia Histopatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymała Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii.

 

 

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 25.07.2018 roku Pracownia Histopatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymała Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii. Licencja została przyznana na wykonywanie badań histopatologicznych, badań cytologicznych (w zakresie cytologii aspiracyjnej oraz cytologii złuszczeniowej z wyłączeniem cytologii profilaktyki raka szyjki macicy) na okres trzech lat do dnia 30.09.2021 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z grudnia 2017 roku wszystkie zakłady i pracownie patomorfologii są zobowiązane do wykonywania procedur diagnostycznych zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Patologów do roku 2019. Przyznanie licencji potwierdza wysoką jakość badań wykonywanych w Pracowni Histopatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Dotyczy: Otwarcie Budynku Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych

28 czerwca br. (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się otwarcie Budynku Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych Budynek powstał w miejscu byłego Zakładu Przedmiotów Ortopedycznych   i Środków Pomocniczych. W uroczystości oddania budynku przychodni do użytku wezmą udział: przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Biskup Diecezji Gliwickiej, władze miasta oraz lekarze, pielęgniarki i personel administracyjny. 

Budynek Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych jest budynkiem wolno stojącym, pięciokondygnacyjny. Architektura budynku zapewnia duże naświetlenie pomieszczeń w gabinetach a dodatkową ciekawostką jest fakt że budynek jest cylindryczny popularnie zwany „Okrąglakiem” dostosowany do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W budynku mieścić się będzie:

Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Angiologiczna, Pracownia biopsji mammotomicznej, oraz

Poradnie dla Dzieci: Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczek, Poradnia Nefrologiczna, i Leczenia Nadciśnienia u Dzieci, Gabinet Poradni Medycyny Pracy, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Chirurgiczna.

Oddanie do użytku Budynku Przyszpitalnych Przychodni Specjalistycznych, nie tylko poprawi warunki leczenia pacjentów ale też diagnostykę. Oddany do użytku budynek jest na miarę XXII wieku. Mamy nadzieje, że nasi pacjenci będą zadowoleni zarówno z obsługi medycznej jak i z diagnostyki.

 V Konferencja z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” pn. „Apetyt na życie”

Już po raz piąty 24 maja 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bytomiu Szpital Specjalistyczny nr 2 zorganizował Konferencję poświęconą promowaniu prozdrowotnych zachowań. W programie konferencji z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” ”Apetyt na życie” szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę raka piersi.

Tegoroczna Konferencja, w której organizację włączyła się Wspólnota Amazonek „Ostoja” w Bytomiu poświęcona była procesowi leczenia pacjentek na przykładzie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej. Poruszone zostały tematy związane m. in. z dietą w chorobie nowotworowej oraz seksualną sferą życia kobiet walczących z rakiem. Ponadto psycholog, fizjoterapeuta i pedagog zdrowia omówili tematy związane ze społecznymi przekonaniami wobec choroby nowotworowej, rehabilitacją ruchową, która jest istotnym elementem przekonania pacjenta o jego własnej skuteczności oraz tematem, przy omówieniu którego nastąpiła próba odpowiedzi na refleksję czy menopauza jest kresem, czy też jest nowym wyzwaniem w życiu kobiety.

Jak samodzielnie badać piersi krok po kroku możemy zobaczyć na stronie slaskie.pl Samokontrola piersi- prezentacja Kampania Społeczna Śląskie. Dla Kobiet

W komitecie naukowym zasiedli: prof. Anita Olejek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa, prof. Violetta Skrzypulec – Plinta specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog, seksuolog, Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Andrzej Misiołek.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka oraz Prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Dla pacjentek zainteresowanych działalnością Wspólnoty Amazonek w Bytomiu podajemy kontakt:

Wspólnota Amazonek „OSTOJA”

41-902 Bytom, ul. Łużycka 12

Tel. 32/ 280-63-63

 link

Galeria zdjęć z wydarzenia

Karta informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Stefana Batorego 15, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
numer telefonu 32 7861 400.

Inspektor Ochrony Danych kontakt: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (32) 78-61-642

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,           w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, oraz podwykonawcy realizujący usługi medyczne. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania obowiązku archiwizacji danych określonych Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

Clipboard01 

 

Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Program V Konferencji z cyklu

„Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” pn. „Apetyt na

życie”

24 maja 2018 r. godz. 10:30 Sala sesyjna Urzędu Miasta w Bytomiu

10:00–10:30 Rejestracja uczestników
10:30–10:50 Otwarcie konferencji, wystąpienia gości
10:50–11:00 mgr Kornelia Cieśla – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 2    w Bytomiu – referat wprowadzający
11:00–11:15

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

„Proces leczenia kobiet współczesnych na przykładzie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej”

11:15–11:30

mgr Dorota Siebiata-Tomczyk pedagog zdrowia

„Menopauza – kres czy nowe wyzwanie w życiu kobiety”

11:30–11:45

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta

„Seksualna sfera życia współczesnych kobiet”

11:45–12:00

mgr Urszula Kłosińska psycholog

„Społeczne przekonania i postawy wobec choroby nowotworowej”

12:00–12:15 Cyprian Kapitan i Nikola Lubowiecka „Żona, matka – kobieta idealna”
12:15–12:30 PRZERWA KAWOWA
12:30–12:45 dr n. med. Mateusz Zamłyński „Jestem ojcem – badam się”
12:45–13:00 mgr Aleksandra Jankiewicz „Dieta w chorobie nowotworowej”
13:00–13:15 mgr Agnieszka Bachorz „Rehabilitacja ruchowa jako metoda przekonania pacjenta o jego własnej skuteczności”
13:15 Zakończenie konferencji
  IMPREZY TOWARZYSZĄCE
  Wernisaż prac pacjentek Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu i Studentek Uniwersytetu III Wieku w Bytomiu „Kobieta blaski i cienie”
  Występ młodzieży ze Szkoły Muzycznej z klasy profesor Małgorzaty Grząby
 

KAŻDY PRACOWNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

   WRAZ Z 5 PUNKTAMI EDUKACYJNYMI

KOMITET NAUKOWY:

prof. ŚUM dr hab. n. med. Anita Olejek – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta

prof. dr hab. Andrzej Misiołek

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Kornelia Cieśla - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Dyrektor Szpitala
 • Halina Bieda - radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Ewa Rosiak
 • Dorota Siebiata – Tomczyk
 • Magdalena Jankowska
 • Elżbieta Winczakiewicz – Przewodnicząca Wspólnoty Amazonek „Ostoja” w Bytomiu
15:00–18:00 IMPREZY TOWARZYSZĄCE W MIEJSKIM PARKU IM. FRANCISZKA KACHLA W BYTOMIU
15:00–16:30 „Zumba z Cyprianem i Nikolą”
16:30–17:30 „Trening współczesnej Kobiety „Joanna Zomerfeld”
  Warsztat zdrowego odżywiania
  Samobadanie piersi. Ćwiczenia na fantomach – Wspólnota Amazonek „Ostoja”
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Zabawy dla dzieci i seniorów
  Nordic walking , trening na trampolinach
  Pokaz mody i wiele innych
  Pokazy makijażu i fryzur
  Pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru

18:00

 

Koncert „ Z kim tak Ci będzie źle, jak ze mną” piosenki Kaliny Jędrusik w wykonaniu Agnieszki Bielanik – Witomskiej i Orkiestry Power of Winds

 1am1sl1log

zus zwolnienie

 

1 9 maja 2018 r. w sobotę Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dzień otwarty pod hasłem Biała Sobota w ZUS.

Jest to inicjatywa skierowana do lekarzy, dla których specjalnie w sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00 będą udostępnione Sale Obsługi Klientów w ZUS.

W trakcie wizyty pracownicy ZUS:

 

 • udzieindywidualnych konsultacji,
 • pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
 • pomogą w uzyskaniu certyfikatu z ZUS do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich.

 

Do założenia profilu PUE niezbędny będzie dowód osobisty, aktualny adres email oraz telefon komórkowy.

W celu uzyskania w trakcie wizyty certyfikatu ZUS prosimy o zabranie asnego nośnika (pendrive) lub sprzętu (laptopa).

"Biała Sobota dla lekarzy" organizowana jest we wszystkich placówkach ZUS w województwie śląskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w dogodnej dla Państwa jednostce ZUS.

UWAGA PACJENCI !!!


Panie w wieku od 25 do 59 lat zapraszamy na bezpłatne badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy więcej informacji w zakładce informacje dla pajenta - profilaktyczne programy zdrowotne.
 

Przekazanie sprzętu zakupionego dla Oddziału Noworodków i Oddziału Klinicznego Pediatrii z dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia  

15 stycznia br. w Oddziale Noworodków Bl. 5A odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia. Sprzęt wesprze funkcjonowanie Oddziału Noworodków Bl. 5A, w którym prowadzona jest intensywna terapia noworodka, w tym wcześniaków. Oddział ten może się poszczycić dużą przeżywalnością dzieci przedwcześnie urodzonych dzięki wieloletniemu doświadczeniu personelu medycznego oraz specjalistycznej aparaturze. W ramach dotacji doposażono oddział w następujący sprzęt medyczny:

 • analizator parametrów równowagi kwasowo - zasadowej,
 • aparat do przezskómego monitorowania gazów (p02, pC02),
 • inkubator zamknięty do intensywnej opieki - 4 szt.,
 • inkubator zamknięty do podstawowej opieki - 4 szt.,
 • inkubator otwarto - zamknięty (hybrydowy) - 2 szt.,
 • inkubator transportowy
 • respirator - 2 szt.,
 • kardiomonitor wieloczynnościowy - 6 szt.,
 • infant flow - respirator do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków - 4 szt.,
 • pompa infuzyjna strzykawkowa - 10 szt.,
 • pompa infuzyjna przepływowa - 4 szt.,
 • aparat USG z kolorowym Dopplerem,
 • aparat do leczenia tlenkiem azotu;

Ponadto Oddział Kliniczny Pediatrii, jedyny w naszym mieście, otrzymał wideokolonoskop pediatryczny wraz ze sprzętem peryferyjnym. Łączna kwota dotacji na realizację zakupu wyżej wymienionej aparatury medycznej przekracza 2 miliony zł. Przekazania sprzętu dokonał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

 zd

 Galeria zdjęć z wydarzenia

Prof. Aleksander Sieroń - Doktor Honoris Causa

Senat Politechniki Śląskiej nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. dr h.c Aleksandrowi Sieroniowi - wybitnemu uczonemu o rzadkich umiejętnościach łączenia i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa odbyła się 22 listopada w Centrum Kongresowym Politechniki Śląkiej w Gliwicach.

VI Bytomski Dzień Wcześniaka

17 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Wcześniaka, również w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu po raz szósty świętujemy to wydarzenie.

VI Bytomskie obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbędą się 17 listopada br. o godz. 10:00 w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu (parter). Tego dnia wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać wykładu na temat profilaktyki w czasie ciąży w kontekście zmniejszenia liczby porodów przedwczesnych - prof. dr hab. n. med. Anity Olejek - Kierownika Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Z kolei lek. med. Sylwia Marciniak – specjalista neonatolog przedstawi wykład „Wcześniak jako pacjent Oddziału Neonatologicznego”. Spotkanie ma charakter edukacyjny, bowiem zależy nam na podniesieniu świadomości problemu wcześniactwa oraz wsparciu rodzin wcześniaków w optymalizowaniu rozwoju dzieci. Tego dnia będziemy mogli się również pochwalić przyznaniem dotacji z rezerwy celowej na sprzęt dla wcześniaków, przekraczającą kwotę 2 milionów zł.

Uroczystości towarzyszyć będzie występ muzyczny uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, a także wystawa zdjęć „Wcześniak wczoraj, a dziś” oraz wystawa prac pacjentek pt. „Dziecko”, przygotowane przez Martę Hawlicką – pedagoga i plastyka oraz Dorotę Siebiatę – Tomczyk – pedagoga zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższej uroczystości.

Szanowni Pacjenci !!!

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej dla Pacjentów poniżej 18-go roku życia realizowane są w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Blok Nr 6, parter tel.: (32) 786 15 73, (32) 786 15 75 Porady lekarskie udzielane telefonicznie pod nr tel.: (32) 786 14 76

Dla pozostałych grup Pacjentów świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej realizowane będą w następujących placówkach:

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ul. S. Żeromskiego 7; 41-902 Bytom porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy_____________________ (32) 396 33 44     
ul. Batorego 15, 41-902 Bytom  porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska ambulatoryjna - dla świadczeniobiorców poniżej 18 r. ż. ,  wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne  - dla świadczeniobiorców poniżej 18 r. ż.  Al. Legionów 10; 41-902 Bytom porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska ambulatoryjna - dla świadczeniobiorców powyżej 18 r. ż,    wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne  - dla świadczeniobiorców powyżej 18 r. ż  
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ul. S. Batorego 15; 41-902 Bytom porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska ambulatoryjna - dla świadczeniobiorców poniżej 18 r. ż., porada lekarska udzielana telefonicznie,  wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne  - dla świadczeniobiorców poniżej 18 r. ż. (32) 786 15 73 , (32) 786 15-75 (32) 786 14-76 - porady lekarskie udzielane telefonicznie
ul. S. Żeromskiego 7; 41-902 Bytom porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy,wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy Al. Legionów 10; 41-902 Bytom porada lekarska udzielana telefonicznie,porada lekarska ambulatoryjna  - dla świadczeniobiorców powyżej 18 r. ż,  wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne  - dla świadczeniobiorców powyżej 18 r. ż  
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10; 41-902 Bytom porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska ambulatoryjna- dla świadczeniobiorców powyżej 18 r. ż, porada lekarska udzielana telefonicznie,  wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne  - dla świadczeniobiorców powyżej 18 r. ż (32) 396 44 30        
ul. S. Żeromskiego 7; 41-902 Bytom porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy ul. Batorego 15, 41-902 Bytom  porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska ambulatoryjna - dla świadczeniobiorców poniżej 18 r. ż, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne  - dla świadczeniobiorców poniżej 18 r. ż

 

  

Dzień Dziecka Utraconego.

15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Jest to dzień pamięci o wszystkich zmarłych dzieciach, a także wsparcia okazywanego ich rodzicom. W Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu obchodzimy ten dzień po raz dziesiąty 13 października br. (piątek). Z tej okazji na zaproszenie Kierownika Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej – prof. dr hab. n. med. Anity Olejek organizowane jest o godz. 8:00 spotkanie dla personelu medycznego z Prezesem Stowarzyszenia “Śląskie Hospicjum Perinatalne” – dr n. med. Magdaleną Wąsek-Buko.

Z kolei o godz. 15:00 w Kaplicy szpitalnej odprawiona zostanie Msza Św. w intencji zmarłych dzieci. Uroczystości towarzyszy wystawa obrazów “Anioły”. 

Bookcrossing w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

9 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu zainicjowali akcję Bookcrossingu w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu. Idea nazywana “wędrującą książką” narodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, jej autorem był programista komputerowy, Ron Hornbaker. W krótkim czasie inicjatywa ta przyjęła się na całym świecie, poprzez pozostawianie książek w miejscach użytku publicznego, takich jak: przystanki komunikacji miejskiej, parki, restauracje - po to, by znalazca mógł je przeczytać i “podać” dalej. W Polsce święto to zaistniało w 2004 roku pod hasłem “uwolnij książkę”. Natomiast od 2007 roku  akcje Bookcrossingu organizują uczniowie ZSGH pod przewodnictwem nauczycieli bibliotekarzy Pani mgr Radosławy Misiołek oraz mgr Bożeny Jakimko. Zebrane przez uczniów książki powędrowały do Domu Pomocy Społecznej, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, czy Aresztu Śledczego. Natomiast w tym roku książki trafiły do Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Książki są dostępne dla pacjentów i osób odwiedzających, można z nich korzystać zarówno w czasie pobytu, jak i zabrać ze sobą do domu. Liczymy na to, że pacjenci chętnie będą również poszerzać zbiory szpitalnej biblioteczki i pozostawiać dla kolejnych osób przeczytane przez siebie książki. W kolejnych latach ZSGH planuje propagować ideę czytania również na innych oddziałach szpitalnych, za co serdecznie dziękujemy! 


Dzień Dziecka w Szpitalu

Każdego roku staramy się zaskakiwać najmłodszych pacjentów w dniu ich święta. W tym roku również mogliśmy liczyć na niezawodnych wolontariuszy Fundacji „dr Clowna” Oddział w Katowicach, którzy odwiedzili dzieci hospitalizowane w Oddziale Klinicznym Pediatrii, Oddziale Laryngologii Dzieci oraz Oddziale Chirurgii Dzieci. Klauni aby uprzyjemnić dzieciom czas wykonywali magiczne sztuczki, opowiadali dowcipy, prowadzili zabawy, ale także rozmawiali z dziećmi i dodawali otuchy. Nie mogło także zabraknąć prezentów. Najmłodsze dzieci dostały gryzaki, grzechotki i piłeczki. Starsze kolorowanki, łamigłówki i książeczki. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom za ich czas, zaangażowanie i przede wszystkim wszystkie uśmiechy wywołane na dziecięcych buziach. 

Konferencja z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia”
pn. „Dylematy współczesnej młodzieży”

24 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Bytomiu odbyła się III Konferencja z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia”, pn. „Dylematy współczesnej młodzieży” poświęcona zagrożeniom, z którymi we współczesnym świecie spotyka się młodzież.

Doświadczenie prelegentów, będących specjalistami z różnych dziedzin, pozwoliły na poruszenie wielu problemów społecznych, z którymi spotyka się współczesna młodzież. W komitecie naukowym brała udział prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii, która omówiła temat zaburzeń odżywiania u nastolatków, a także prof. dr hab. n. med. Anita Olejek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa, która podjęła temat antykoncepcji i zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą płciową. Podczas konferencji psychiatra, psychoterapeuta i pedagog zdrowia poruszyli tematy związane z psychiką młodych ludzi, m.in. sposoby radzenia sobie z niechcianymi emocjami, samookaleczenia, relacje, czy też zaburzenia odżywiania. Istotny punkt programu stanowiły również zagadnienia dotyczące młodzieży w sieci oraz zagrożeń cywilizacyjnych. Wierzymy, że świadomość zagrożeń jest najlepszą formą profilaktyki, a także walki z uzależnieniami.

W IV Konferencję włączyła się również Komenda Miejska Policji w Bytomiu oraz Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu. Funkcjonariusze policji wygłosili prelekcję na temat odpowiedzialności karnej w zakresie środków odurzających, natomiast centrum udostępniło tzw. ALKOgogle symulujące wrażenia, jakie odczuwa się pod wpływem dopalaczy. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnego badania stóp za pomocą podoskopu, wykonanego przez specjalistów Zakładu Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych w Bytomiu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka oraz Prezydent Miasta Bytomia Damian Bartyla. Natomiast przygotowanie konferencji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu sponsorów: MBU Broker, Firma Walicki Śląski Zakład Pogrzebowy, Cukiernia „JONAT”. Konferencji towarzyszyła również wystawa plakatów pt. „Uzależnieniom NIE!” Marty Hawlickiej.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu wszystkim patronom, sponsorom, prelegentom oraz słuchaczom! Z kolei osoby, które nie mogły uczestniczyć w powyższym wydarzeniu zachęcamy do obejrzenia nagrania na żywo z jej przebiegu oraz fotorelacji.

 

 

 Uchwała antysmogowa dla Śląskiego!

 

Od 1 września 2017 uchwała antysmogowa dla Śląskiego! Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

310311

 

pdf Uchwała antysmogowa dla Śląskiego do dnia 01.09.2017
Pobierz
Dokument HTML

Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

24 listopada br. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu połączone z obchodami V Bytomskiego Dnia Wcześniaka. Serdecznie dziękujemy za tłumne przybycie znakomitych gości, a także złożone życzenia i gratulacje.

Również 25 listopada br. podczas Dnia Otwartego Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu, gościliśmy liczną grupę przyszłych rodziców, którzy podziwiali efekt końcowy prac. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z powyższych wydarzeń.

 

Uroczyste otwarcie i poświecenie budynku Śląskiego centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

123
Galeria zdjęć z wydarzenia

 Dzień Otwarty Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

 

Otwarcie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu


     24 listopada br. (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się długo wyczekiwane otwarcie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu połączone z obchodami V Bytomskiego Dnia Wcześniaka. Jest to jedyny tak nowoczesny ośrodek w aglomeracji śląskiej, który oferuje świadczenia na poziomie III stopnia referencyjności opieki położniczej i neonatologicznej. Zespół specjalistów zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wrodzonych wad rozwojowych u nienarodzonych jeszcze dzieci, opieką nad noworodkiem i jego matką, a także leczeniem chorób nowotworowych u kobiet. Obecnie poza gronem wybitnych specjalistów dysponujemy także odpowiednio wyposażoną bazą lokalową. Centrum powstało w miejscu starego Bloku 5 A oraz zostało połączone łącznikiem z Blokiem 5 i 6. Do dyspozycji pacjentek zostanie przekazanych 12 sal dwuosobowych i 1 sala jednoosobowa z wydzielonymi łazienkami. Wszystkie pokoje są kolorowe i zaprojektowane w taki sposób, aby kojarzyły się z domowym wnętrzem. Posiadają specjalne stanowisko do pielęgnacji noworodka i nowoczesne łóżeczko jezdne, aby noworodek mógł przebywać z mamą. W celu stworzenia jak najlepszych warunków porodówka została wyposażona w fotele z masażem łagodzącym ból porodowy. Ponadto wszystkie sale porodowe i poporodowe posiadają odrębny trakt dla osób towarzyszących, co pozwala partnerowi uczestniczyć w cudownej chwili narodzin i przez cały czas po porodzie w warunkach bliskości i intymności, przy jednoczesnym poszanowaniu spokoju innych pacjentek. O estetykę zadbano również na trzech salach operacyjnych, które zostały wykonane w technologii szkła i wyróżniają się kolorem oraz motywem kwiatowym. Dodatkowo sale czyszczone są za pomocą specjalnego systemu dezynfekcyjnego. Po zakończonym zabiegu sala jest zamykana i dezynfekowana za pomocą gazów w celu stworzenia warunków jak najbardziej sterylnych i bezpiecznych. Jest to system, który posiadają najnowocześniejsze szpitale w Polsce. Innowacyjne są również podłogi, które wykonane są z antystatycznej żywicy. Natomiast piętro, na którym mieści się Oddział Noworodków poza wysokospecjalistycznym sprzętem dedykowanym noworodkom i wcześniakom, został upiększony przez bytomskiego malarza Macieja Kota, który na ścianach odtworzył sad owocowy. Bytomskie Dni Wcześniaka stały się dla naszego Szpitala tradycją, która ma na celu uświadomienie, że problemy dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodziców są ważne i możliwe do rozwiązania. Cieszymy się, że V Bytomskie Dni Wcześniaka wiążą się z udostępnieniem nowoczesnego oddziału, w którym ratowanie życia najmłodszych pacjentów będzie zdecydowanie łatwiejsze.

     25 listopada br. (piątek) odbędą się Dni Otwarte Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu, na które serdecznie zapraszamy przyszłych rodziców, stojących przed wyborem szpitala, w którym ich dziecko ma przyjść na świat, ale także wszystkich zainteresowanych efektem końcowym prac. O godz. 10:00 i 12:00 będą Państwo mieli niepowtarzalną okazję, aby zwiedzić wszystkie pomieszczenia, sprawdzić warunki lokalowe, sanitarne i dowiedzieć się o wielu zastosowanych nowinkach technologicznych. Mamy nadzieję, że Centrum spotka się z aprobatą i zdecydują się Państwa na dzielenie w nim najpiękniejszych chwil w swoim życiu. Natomiast Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu będzie tętniło radością i życiem.

 

Zaproszenie.jpg

 

Archiwum aktualności