Drukuj
Gosia

 

eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu

 

Beneficjent: SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU

 

Projekt dofinansowany w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

na lata 2014- 2020

 

Oś Priorytetowa IICyfrowe Śląskie; Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

 

Dofinansowanie RPO WSL:  7 665 645,10 PLN

Wartość projektu: 9 018 406,00 PLN

 
 

Projekt eCareMed w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu Szpitalu dotyczy wdrożenia zintegrowanych rozwiązań́ teleinformatycznych, które pozwolą̨ na wspomaganie działalności wszystkich podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta w placówkach medycznych oraz poza placówkami medycznymi przy jednoczesnym zapewnieniu narzędzi usprawniających i ułatwiających konsultacje medyczne oraz diagnozowanie w oparciu o pełną dostępność́ elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Platforma eCareMed dostarczy liczne funkcjonalności, które pozwolą̨ na projektowanie i implementowanie wielu nowych procesów organizacyjnych, decyzyjnych i diagnostycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania z obszaru ICT. Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed w zależności od swego profilu będą̨ realizować́ zadania w obszarach telekonsultacji medycznej, telemonitoringu oraz telerehabilitacji.


 

 

Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej


i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału

Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny

Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

 

 

Projektrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


 

Termin realizacji: 2014-03-20 - 2022-03-31

 

Wartość projektu  32 081 185,87 zł

koszty kwalifikowane: 31 973 803,21 zł

Dofinansowanie EFRR 27 103 629,51 zł

Dofinansowanie z budżetu woj. śląskiego4 654 420,19 zł

  

Głównym celem organizacji Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu jest podniesienie jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców regionu oraz całej Polski, jak również stworzenie dla Województwa Śląskiego nowoczesnego ośrodka wyspecjalizowanego w kompleksowej opiece nad pacjentem. Planowane przedsięwzięcie odpowiada priorytetom dla regionalnej polityki zdrowotnej dla Województwa Śląskiego. Celem projektu jest wdrażanie nowoczesnych metod medycyny fizykalnej do diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych w województwie Śląskim (w tym zwłaszcza w populacji osób starszych), ze szczególnym uwzględnieniem: chorób nowotworowych, chorób naczyń obwodowych oraz chorób układu ruchu.

 

 

Przedmiotowa inwestycja przewiduje modernizację bloku nr 7 wraz z budową przewiązki łączącej budynek z blokiem nr 6, w tym organizację i wyposażenie poszczególnych pracowni tj. pracownie endoskopowe, pracownia ultrasonografii, pracownie medycyny fizykalnej, pracownia angiologiczna, a także modernizację bazy łóżkowej oraz doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w aparat RTG i tomograf komputerowy.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Stanowisko do intensywnej terapii noworodka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl 

Projekt: Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie

Wartość projektu: 7 231 290,00  

Beneficjent pośredni:  Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

2 stanowiska do intensywnej terapii noworodka dla Oddziału Noworodków Blok V 

Wartość dofinansowania: 1 058 698,92

 

Tomograf komputerowy

"Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr2  w Bytomiu"
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci Tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr2  w Bytomiu.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 1821 320.00

Wartość dofinansowania: 1548 122.00

Wkład własny Szpitala: 273 198.00

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl