Drukuj
Gosia

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Ważne numery kontaktowe:

 • Izba Przyjęć –tel.: 32 7861625,
 • Sekretariat –tel.: 32 7861630,
 • Kancelaria – tel.: 32 7861624,
 • Pracownia kolonoskopii tel.: 32 7861622,
 • Pracownia EKG – tel.: 32 7861618,
 • Pracownia USG – tel.: 32 7861620
 • Pracownia UKG - tel.: 32 7861688
 • Pracownia Holterowska  – tel.: 32 7861619
 • Pracownia Gastrologiczna - tel.: 32 7861699
 • Rejestracja Pracowni Endoskopowej– tel.: 32 7861617
 • Pracownia Endoskopii– tel.: 32 7861698
 • Pracownia Medycyny Fizykalnej – tel.: 32 7861623/648,
 • Pracownia fotodynamiczna – tel.: 32 7861645,

Kierownictwo:

 • Kierownik/Ordynator – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
 • Z-ca Kierownika/Ordynatora – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka
 • Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Bożena Matula
 • Konsultant Oddziału: prof. dr hab. n. med. dr h. c. mult. Aleksander Sieroń, Konsultant Krajowy w dziedzinie angiologii

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VII

Mapka:
blok vii

Zakres wykonywanych świadczeń medycznych:

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie chorób wewnętrznych, angiologii (chorób naczyń), kardiologii, gastroenterologii oraz medycyny fizykalnej.

Ogólna charakterystyka Oddziału:

 • Oddział posiada I stopień referencyjności.
 • W ramach oddziału funkcjonują 2 odcinki:   
  • Odcinek Kardiologiczno-Angiologiczny (I piętro) – lekarz kierujący: prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
  • Odcinek Ogólnointernistyczno-Angiologiczny (II piętro) – lekarz kierujący: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka

Wyposażenie: Oddział posiada na wyposażeniu następującą aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną:

 • Zestaw do diagnostyki i terapii fotodynamicznej Xillix LIFE-Lung,
 • Zestaw do diagnostyki fotodynamicznej OncoLIFE,
 • Aparatura do terapii fotodynamicznej,
 • Aparaty ultrasonograficzne z funkcją oceny przepływów metodą dopplera,
 • Videogastroskopy OLYMPUS,
 • Videokolonoskopy OLYMPUS,
 • Zestaw do koagulacji argonowej OLYMPUS ERBE,
 • Laser terapeutyczny DIOMED 630 PDT,
 • Aparaty do magnetostymulacji Viofor JPS,
 • Aparaty do magnetoterapii Viofor JPS,
 • Aparat Viofor JPS System Clinic Complex wraz z systemem Magnetic & Light realizujący 3 metody terapii: magnetostymulację, magnetoterapię i terapię synergistyczną magnetostymulacją i energią światła emitowanego przez diody LED,
 • Aparat Viofor JPS System Light – synergistyczny system terapeutyczny światła i pola magnetycznego dla dużych powierzchni ciała składający się ze sterownika Viofor JPS Light oraz aplikatorów magnetyczno-świetlnych panelowych R i RIR,
 • Aparat Viofor JPS System Laser – niskoenergetyczny laser półprzewodnikowy z możliwością skojarzonego oddziaływania polem magnetycznym magnetostymulacji,
 • Aparat Oxybaria S do leczenie ran przewlekłych,
 • Aparaty elektrokardiograficzne,
 • Zestawy do 24-godzinnego monitoringu ciśnienia tętniczego krwi,
 • Zestawy do 24-godzinnego monitoringu zapisu ekg metodą Holtera,
 • Zestaw do nieinwazyjnej diagnostyki układu bodźco-przewodzącego serca z oceną mikropotencjałów serca oraz zmienności rytmu zatokowego.

Pracownie znajdujące się w Oddziale:

 • Pracownia Ultrasonograficzna – pełny zakres diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej, układu krążenia oraz układu naczyniowego wraz z oceną przepływów metodą Dopplera,
 • Pracownia Endoskopowa – diagnostyka i terapia endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem endoskopowego leczenia żylaków przełyku (opaskowanie), krwawień z przewodu pokarmowego i zwężeń przełyku,
 • Pracownia Elektrokardiologii – nieinwazyjna diagnostyka układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem układu bodźco-przewodzącego (ocena mikropotencjałów serca oraz zmienności rytmu zatokowego), testy czynnościowe oraz całodobowy monitoring zapisu ekg i ciśnienia tętniczego krwi,
 • Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej – diagnostyka i terapia fotodynamiczna stanów przednowotworowych i nowotworów przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz skóry i błon śluzowych, wykorzystujące m.in. unikalną w skali światowej aparaturę diagnostyczną Onco-Life z uwzględnieniem analizy spektralnej tkanek.
 • Pracownia Medycyny Fizykalnej – magnetostymulacja, magnetoterapia, laseroterapia niskoenergetyczna, ledoterapia i leczenie za pomocą światła spolaryzowanego, zabiegi z użyciem nowoczesnej aparatury wykorzystującej zabiegi miejscowej hiperbarii tlenowej w skojarzeniu z ozonem (Oxybaria S) – stosowane w leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych, przeciążeniowych, zapalnych i pourazowych układu ruchu, schorzeń naczyniowych i degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzeń ukrwienia tkanek, w tym głównie ran przewlekłych kończyn dolnych (owrzodzenia podudzi i zespół stopy cukrzycowej).

Ważne informacje wyróżniające Oddział:

 • Działalność dydaktyczna: w Oddziale prowadzone są kliniczne zajęcia dydaktyczne dla studentów licznych kierunków:
  • - Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • - Kierunek lekarski – przedmiot: choroby wewnętrzne
  • - Kierunek lekarsko-dentystyczny – przedmiot: choroby wewnętrzne
  • - Kierunek ratownictwo medyczne – przedmioty: choroby wewnętrzne
  • - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu sląskiego w Katowicach Kierunek fizyka medyczna - przedmiot: medycyna fizykalna.
 • Szkolenie specjalizacyjne: Oddział prowadzi szkolenie podyplomowe dla lekarzy w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych, angiologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz gastrologii, a także dla fizjoterapeutów w ramach specjalizacji z fizjoterapii.
 • Działalność naukowa: w Oddziale prowadzone są badania naukowe o następującej tematyce
  • - Ocena wpływu zmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach częstotliwości, „słabych” pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji oraz niskoenergetycznego promieniowania laserowego o parametrach terapeutycznych na strukturę i funkcję wybranych komórek narządów i układów organizmu w oparciu o modele komórkowe i zwierzęce (badania przedkliniczne), a także kliniczna ocena przydatności terapeutycznej obu powyższych czynników fizycznych (zwłaszcza stosowanych w ramach magnetoterapii i magnetostymulacji łącznie z promieniowaniem świetlnym generowanym przez diody laserowe i diody półprzewodnikowe LED) w leczeniu wybranych schorzeń u ludzi (badania kliniczne),
  • - Ocena przydatności klinicznej metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii stanów przednowotworowych i nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów biologicznego oddziaływania (analiza procesów apoptozy i reakcji układu immunologicznego w badaniach eksperymentalnych), a także skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, moczowego oraz skóry i błon śluzowych.
  • - Ocena przydatności klinicznej nowoczesnych metod obrazowania endoskopowego i ultrasonograficznego (ultrasonografia endoskopowa – EUS) w diagnostyce chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • - Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na homeostazę organizmów żywych ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości i odpowiedzi tkankowej na działanie niskich temperatur (badania przedkliniczne na modelu zwierzęcym) oraz kliniczna ocena skuteczności krioterapii w leczeniu zmian pourazowych układu kostno-stawowego, schorzeń reumatoidalnych i osteoporozy  pomenopauzalnej.
  • - Ocena wpływu pól elektrycznych o parametrach generowanych w otoczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego i prądu zmiennego oraz systemy telefonii komórkowej na metabolizm i czynność ośrodkowego układu nerwowego (badania eksperymentalne na modelu zwierzęcym)
  • - Ocena wpływu hiperbarii tlenowej na organizm oraz kliniczna ocena skuteczności hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO) stosowanej miejscowo łącznie z ozonoterapią, zmiennym polem magnetycznym oraz niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym, głównie w leczeniu zmian naczyniowych, przewlekłych ran i owrzodzeń oraz późnych powikłań skórnych cukrzycy
 • Prowadzone badania kliniczne: Oddział aktywnie uczestniczył w realizacji następujących międzynarodowych badań klinicznych:
  • - Badanie kliniczne III fazy organizowane przez firmę farmaceutyczną Novartis “A double-blind, randomized, multicenter active-controlled, parallel-group study comparing the combination of valsartan 320 mg plus hydrochlorothiazide 12,5 mg and valsartan 320 mg plus hydrochlorothiazide 25 mg to valsartan 320 mg in mild to moderate hypertensive patients not adequately controlled with valsartan 320 mg”.
  • - Badanie kliniczne III fazy organizowane przez firmy Falk i IFE SAG-26/UCA „OD vs. TID dosing with mesalazine granules in active ulcerative colitis”.
  • - Badanie kliniczne III fazyorganizowane przez firmy Falk i IFE SAG-27/UCR „Mesalazine OD vs. TID for prevention of recurrence of ulcerative colitis”.
  • - Badanie kliniczne organizowane przez firmy Dr Falk Pharma GmbH i IFE „A double blind, double-dummy, randomized, multi-centre, comparative phase III clinical study on the efficacy and tolerability of an 8-week oral treatment with 9 mg budesonide or 3 g mesalazine in patients with active ulcerative colitis”.
  • - Badanie kliniczne organizowane przez firmę Bristol-Myers-Squibb Pharmaceutical Research Institute w ramach badań klinicznych III fazy IM101084 „A phase III, Multi-Center, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Clinical Efficacy and Safety of Induction and Maintenance Therapy with Abatacept in Subjects with Active Crohn’s Disease (CD) who have had an Inadequate Clinical Response and/or Intolerance to Medical Therapy”.
  • - Badanie kliniczne organizowane przez firmę Bristol-Myers-Squibb Pharmaceutical Research Institute w ramach badań klinicznych III fazy IM101108 „A phase III, Multi-Center, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Clinical Efficacy and Safety of Induction and Maintenance Therapy with Abatacept in Subjects with Active Ulcerative Colitis (UC) who have had an Inadequate Clinical Response and/or Intolerance to Medical Therapy”.
  • - Badanie kliniczne organizowane przez firmę Norgine NRL 972-03/2006 (CIR) „A multi-centre, multinational open study in patients with hepatic cirrhosis to characterize the association between the pharmacokinetics of NRL972 and disease severity”.
 • Posiadane certyfikaty: Oddział posiada certyfikat Światowej Fundacji Zdrowie, Rozum, Serce – „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi”.
 • Uzyskane nagrody: działalność Oddziału związana ze wprowadzaniem do praktyki klinicznej nowatorskiej aparatury diagnostycznej i klinicznej opracowanej przez pracowników Oddziału została wyróżniona następującymi nagrodami:
  • - Nominacja „Polski Wynalazku Roku 2000 za aparaturę do magnetostymulacji Viofor JPS – Warszawa 2000
  • - Special Award of Croatian Association of Inventors (Medal INOVA) na wystawie Croatian Inventors Exhibition – Zagreb, Brusseles 2001
  • - Medaille d’Or avec Mention na wystawie “Brusseles Eureka 2001” - Brusseles 2001
  • - Puchar Włoskiej Izby Własności Intelektualnej na wystawie „Brussels Eureka 2001” – Brusseles 2001
  • - Nagroda Polski Produkt Przyszłości za urządzenie Viofor JPS – Warszawa 2002
  • - Złoty medal z wyróżnieniem na 5 Międzynarodowej Wystawie Innowacje 2003 za aparat Viofor JPS System Clinic – Gdańsk 2003
  • - Złoty Eskulap dla aparatu Viofor JPS System Clinic na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Salus” – Poznań 2004
  • - Srebrny medal dla aparatu Viofor JPS System Clinic na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości – Geneve 2005
  • - Złoty medal dla aparatu Viofor JPS System Light na Międzynarodowej Wystawie i Konkursie Produktów Innowacyjnych „Concours Lepine” – Paris 2005
  • - Srebrny medal dla aparatu Viofor JPS System Laser na Międzynarodowej Wystawie i Konkursie Produktów Innowacyjnych „Concours Lepine” – Paris 2005
  • - Złoty medal za opracowanie systemu Viofor JPS Light – Systemu terapeutycznego współdziałania światła i pola magnetycznego na 54 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii EUREKA 2005 – Brussels 2005
  • - Złoty Medal z Wyróżnieniem i Grand Prix Jury za opracowanie „Systemu do wczesnego wykrywania i diagnostyki nowotworów” na Belgijskich i Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych „EUREKA & INNOVA 2007” – Brussels 2007
  • - Złoty Medal z Wyróżnieniem i Grand Prix Jury za opracowanie „OXYBARIA S – urządzenie do jednoczasowej hyperbarii tlenowej i ozonoterapii” na Belgijskich i Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych „INNOVA 2014” – Brussels 2014 (Gold medal with mention and Great Prize of the Jury - The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation INNOVA 2014, Brussels 2014 for the invention: OXYBARIA S – an unique device for simultaneous hyperbaric oxygen and ozone therapy)
  • - Dyplom Środowiska Naukowego Rumunii za wysoki naukowy i techniczny poziom wynalazku OXYBARIA S na 63 Światowej Wystawie Innowacyjnych Badań Naukowych i Nowych Technologii „EUREKA 2014” – Brussels 2014 (63rd edition of the Word exhibition on innovation research and new technologies – EUREKA 2014 – Brussels 2014 - Diploma of the Scientific Community of Romania for the high scientific and technical level of the invention OXYBARIA S)
  • - Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „OXYBARIA S – urządzenie do jednoczasowej hyperbarii tlenowej i ozonoterapii” na XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości w roku 2014 – Warszawa 2015
  • - Złoty Medal z Wyróżnieniem za opracowanie „Wielofunkcyjne urządzenie terapeutyczne Laserobaria-S” na Belgijskich i Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych „INNOVA 2015” – Brussels 2015 (Gold medal with mention - The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation INNOVA 2015, Brussels 2015 for the invention: for the invention: Multifunction therapeutic device Laserobaria-S)
  • - Nagroda Didiera Reyndersa, Vice-premiera oraz Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Belgii na Belgijskich i Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych „INNOVA 2015” – Brussels 2015 za wynalazek: „Wielofunkcyjne urządzenie terapeutyczne Laserobaria-S” (Prize of Didier Reynders, Belgian Vice-Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and European Affairs - The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation INNOVA 2015, Brussels 2015 for the invention: Multifunction therapeutic device Laserobaria-S)
  • - Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości - de l’Ordre du Mérite de l’Innovation (Belgium Innovation Award) – Brussels 2015 Komisja Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw wynalazczości (prof. A. Sieroń)