Drukuj
Gosia

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU realizuje projekt pn.

Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Przedmiotem projektu będzie poprawa warunków pracy personelu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu w oparciu o wyniki analizy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w okresie 01.12.2021-31.01.2023 Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu Szpitala, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

Celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk na stanowiskach pracy w Szpitalu oraz poprawa ergonomii warunków pracy i wiedzy personelu na temat zdrowotnych czynników ryzyka w okresie od 01.12.2021-31.01.2023. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez działania szkoleniowe (nabycie kompetencji i umiejętności mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy oraz zmodernizowanie stanowisk pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy przy zachowaniu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 50+.

 

Montaż finansowy:

Wartość całkowita          446 437,50 zł

Koszty kwalifikowane   446 437,50 zł

Dofinansowanie              379 471,87 złtj. 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 379 471,87 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 60

Wartość docelowa – Kobiety: 55

Wartość docelowa - Mężczyźni 5

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --

Ogółem wartość docelowa: 162

Wartość docelowa – Kobiety: 152

Wartość docelowa - Mężczyźni 10

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa warunków pracy pracowników etatowych Szpitala;
 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
 • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
 • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.

 

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

" Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu".Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy personelu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu w oparciu o wyniki analizy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w okresie 01.09.2020 r. - 28.02.2022 r. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu Szpitala, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

Celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk na stanowiskach pracy w Szpitalu oraz poprawa ergonomii warunków pracy i wiedzy personelu na temat zdrowotnych czynników ryzyka dla 177 osób objętych wsparciem w okresie od 01.09.2020 r. - 28.02.2022 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 177 osób (167 kobiet i 10 mężczyzn) tj.:

1) personel medyczny - pielęgniarki/ pielęgniarze, położne, salowe, sanitariuszki/sze- 70 osób;

2) personel administracyjny - pracownicy zatrudnieni w administracji szpitala- 39 osób;

3) zespól sprzątający wraz z pracownikami gospodarczymi - 68 osób.

Liczba osób w wieku 50+ objętych wsparciem w programie - 45 osób.

Wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy wszystkich stanowisk pracy wykazał te, na których zidentyfikowano największe zagrożenia obciążające zdrowie oraz określił czynniki ryzyka na stanowiskach pracy określając rodzaj problemów zdrowotnych jakie występują i jakie mają wpływ na zdrowie personelu. Osoby objęte wsparciem to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu.Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 45

Wartość docelowa – Kobiety: 40

Wartość docelowa – Mężczyźni: 5Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 160

Wartość docelowa – Kobiety: 152

Wartość docelowa – Mężczyźni: 8Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          404 687,50 zł

Koszty kwalifikowane     404 687,50 zł

Dofinansowanie               356 125,00 zł 88,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 343 984,37 zł 88,00%

Wkład Budżetu Państwa: 12 140,63Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego zatrudnionego w Szpitalu;
 • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.

„Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt zakończony 30 czerwca 2022 roku,
Z projektu skorzystało 347 uczestników

Uczestnikami zajęć w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa mogą być:

 • Kobiety od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej, mieszkające na terenie województwa śląskiego
 • Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych z województwa śląskiego
 • Partnerzy życiowi kobiet wyżej wymienionych
 • Inne osoby wspierające dla uczestniczek wyżej wymienionych

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r. Założono udział 240 osób w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa z terenu Województwa Śląskiego - 130 kobiet i 110 mężczyzn.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług w zakresie działań w ramach BSŚW - 20.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń edukacyjnych dla kobiet w ciąży i ich osób towarzyszących z terenu województwa śląskiego w zakresie opieki okołoporodowej, promowania zachowań prozdrowotnych, przygotowania przyszłych rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, nie tylko w odniesieniu do aktualnego stanu jakim jest okres ciąży, porodu
i połogu, ale także w perspektywie długofalowej poprzez cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z rożnych dziedzin tj. psychologia, dietetyka, położnictwo, taniec, arteterapia, relaksacja, neonatologia, fizjoterapia.

Projekt dotyczy również realizacji działań edukacyjnych skierowanych do personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu realizującego świadczenia medyczne na rzecz odbiorców projektu. W ramach modułu przekrojowego zaplanowano przeszkolenie 40 osób, rekrutacja będzie odbywać się na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Wartość całego projektu: 106 683,50 zł

Wartość dofinansowania: 99 215,65 zł

w tym:

Wkład Funduszy Europejskich: 90 680, 97 zł

Wkład Budżetu Państwa: 8 534,68 zł

"BYTOMSKA SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA" - WIĘCEJ INFORMACJI